Jurídica

 • La Llei d’Enjudiciament Civil
 • La Llei d’Enjudiciament Criminal
 • La Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (BOE)
 • Sentència del Tribunal Suprem sobre Protecció de Dades
 • Escriptures d’augment de capital social
 • Escriptures de constitució de S.A. i S.L.
 • Escriptures de préstec – particular i mercantil
 • Estatuts – S.A. i complexos immobiliaris
 • Contractes d’ocupació
 • Elevació a públic d’acords socials
 • Escriptures de transmissió d’accions/participacions
 • Declaracions d’herència
 • Testaments
 • Pòlisses d’assegurances